Klasse/Kurs

St.

Fach

Lehrer

Raum

Kunstspirale

1 - 6

Ku

Frau Arndt

10

3a

2

Ma

Herr Piete

3

4a

1

De

Frau Lochmann

6

4a

3

En

Frau Schumann

6

4a

4

De

Frau Pigors

6

4b

3

Sach

Frau Theißen

7

4b

4

En

Herr Piete

7

5a

1

En

Frau Schumann

17

5a

2

Ku

Frau Hein

11

5a

3

Ku

Frau Hein

11

6a

2

En

Frau Reinsberg

18

6a

4

Ma

Herr Rodehorst

12

6a

5

De

Frau Karnatz

9

6a

6

Ku

Frau Hein

11

6b

2

De

Frau Lochmann

16

6b

5

Geo

Frau Theißen

17

7a

2

Ge

Frau Schumann

17

7a

4

En

Frau Reinsberg

18

7a

5

Ma

Herr Rodehorst

18

8a

1

De

Frau Karnatz

9

8a

6

fällt aus!

 

9a

2

Ma

Herr Rodehorst

22

9a

4

Ma

Frau Heder

22

9a

6

fällt aus!

 

10a

1

Ma

Herr Buchert

16

10a

2

Ge

Frau Karnatz

9

10a

4

En

Frau Schumann

11

10a

6

fällt aus!

 

8a / 9a / 10a

6

Frau Schöniger - Showtimeprobe

Cafeteria

Aufsichten:
Hofaufsicht:
Frau Schumann                
Mittagsaufsicht: Frau Lochmann         

Neigung:            
HA-Zimmer ist zu!               
Game of Life fällt aus!                  
Schulhofgestaltung fällt aus!
Kreatives Gestalten fällt aus!                         
Prüfungsvorbereitung Ma Klasse 10 fällt aus!
Schülerzeitung fällt aus!